Prorunner mk5 | Opis | Qimarox| Prorunner mk5 | Opis

Prorunner mk5

Podnośnik do towarów Prorunner mk5 - opis

Prorunner mk5 | Opis | Qimarox| Prorunner mk5 | Opis | Podnośnik do towarów Prorunner mk5 - opis

Prorunner mk5 to ci?g?y podno?nik do towarów z niespodziewanie nisk? cen? transportera nieci?g?ego. Skonstruowany modu?owo model Prorunner mk5 ma maksymaln? wydajno?? 2000 produktów na godzin? i jest wielofunkcyjny.

Podno?nik bez problemu, szybko i w sposób oszcz?dzaj?cy energi? przeno?ni na ka?dy ??dany poziom ró?ne produkty, takie jak kartony, tace, skrzynie lub worki. Produkt jest zawsze transportowany w pionie, co wyklucza jego odkszta?canie.

Co wi?cej, system podno?ników mo?e by? stosowany zarówno do przep?ywu wst?puj?cego i zst?puj?cego produktów, jak równie? jest odpowiedni do stosowania jako sortownik pionowy. Ten ?atwy w utrzymaniu, starannie zaprojektowany podno?nik produktów jest dost?pny w sta?ej cenie jedynie 6950*. W cen? wliczony jest pas transmisyjny podaj?cy i wyj?ciowy, dwa stojaki na wyroby, a tak?e monta?.

* cena za standardow? wersj?, mo?e si? ona ró?ni? w zale?no?ci od podanych specyfikacji.


this product is protected by one or more patents. For information visit mk5patents.qimarox.com